• Projekt

     • Projekt pt." Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2020.  Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie kształtowania i rozwijania  u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności,  zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

      W ramach projektu są prowadzone zajęcia:


       zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego;

      zajęcia rozwijające z j. angielskiego;

      zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego;

       zajęcia wyrównawcze z matematyki;

      zajęcia rozwijające z matematyki;

      zajęcia matematyka i kształty;

       zajęcia matematyka a logiczne myślenie w życiu codziennym;

      matematyka - odkrywanie dla klas młodszych;

      matematyka - inspiracje dla klas starszych;

      zajęcia informatyczne;

      zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów w tym bezpieczeństwo w cyberprzemocy;

      matematyka drogą eksperymentu;

      przyroda drogą eksperymentu;

      chemia drogą eksperymentu;

      geografia drogą eksperymentu;

      fizyka drogą eksperymentu;

      biologia drogą eksperymentu;

      matematyka w kuchni;

      zajęcia korekcyjno - kompensacyjne;

      zajęcia logopedyczne;                           

      zajęcia socjoterapeutyczne;

      zajęcia psychoedukacyjne;

      doradztwo edukacyjno-zawodowe